گالری فرش دستباف ایرانی بردبار

09/04/2018
-تمیز-کردن-فرش-دستباف

نکات مهم و نحوه تمیز کردن انواع لکه فرش دستباف با شستن درخانه

08/04/2018
ترمیم-و-رفوگری-فرش

ترمیم و رفوگری فرش دستباف ایرانی ناشی از بید، پارگی و سوختگی

08/04/2018
فرش-دستباف-بلوچ

بررسی فرش دستباف بلوچ: ترکیبی از طرح های هندسی و رنگهای پخته

07/04/2018
طرح-فرش-دستباف-ایرانی

طرح فرش دستباف ایرانی و معنای نهفته در نماد های بکار رفته در آن

05/04/2018
طرح-شاه-عباسی

طرح شاه عباسی در فرش دستباف ایرانی: تاریخچه، انواع و نماد ها

04/04/2018
فرش-ابرشمی-دستباف-ایرانی

فرش ابرشمی دستباف ایرانی: مراحل تولید نخ ابریشمی و تشخیص فرش ابریشمی

27/03/2018
فرش-قرمز

فرش قرمز و جایگاه آن در فرشبافی ایران: نحوه رنگرزی و دکور منزل

18/03/2018

جاده ابریشم، پیوند دوباره فرهنگ ایران و چین

[…]
18/03/2018
فرش-دستباف-قم

بررسی فرش دستباف قم : طرح ها، تکنیک بافت، جنس و تعداد گره